Laddar

29
okt

  • 29 oktober, 2019

LoveLaholm vs VisitLaholm 2019

Det är ju en offentlig handling så därför kan jag be om den och jag får alltid både bra och snabba svar från kommunen. Den här gången fick jag det från nuvarande verksamhetschef inom Kultur och Utvecklingsnämnden i Laholms kommun. Jag, Carl Stridsberg, hade skickat med ett antal frågor och här är frågorna och svaren ihopsatta åt er, våra besökare att ta del av. För enkelhetens skull är mina frågor markerade med fet stil.

1. Vem sköter VisitLaholm.se idag? Uppdateringarna, lägger in evenemangen och liknande?

Svar;
Visitlaholm.se hanteras av personalen i turistbyrån inom befintlig ram och uppdrag. Detta gäller alla delar av siten och omfattar därmed även uppläggning av evenemang med mera. Under 2019 har det funnits ett tillfälle med en uppdatering vi internt inte kunde utföra, den hanterades då av företaget som sköter server och hosting.

2. Vad kostar den oss skattebetalare per år?

Svar;
Kostnaderna för sitens server och hosting är 48 900 kr/år. Under 2019 har vi valt att marknadsföra siten till en kostnad om 13 451,71 kr. Vi hoppas kunna avsätta lite ytterligare medel till detta under 2020. Och, som nämndes ovan, tillkom under 2019 konsultkostnader på 1 269 kr för genomförandet av en uppdatering som krävde specialistkompetens. (Summa = 63 619 SEK)

3.Hur många besökare har sajten per månad i snitt under 2019?

Svar;
Antalet varierar kraftigt över året utifrån årstider, evenemang, lov och liknande. Nedan återfinns statistik på antalet unika användare (dvs. olika personer/datorer(telefoner) som besökt siten under olika år. Som du ser är besökarantalet ganska stadigt ca 3 000 besökare/månad.

2016: 36 096

2017: 36 662

2018: 36 152

2019 (1 jan–28 okt): 29 610

LoveLaholm´s kommentar till svaren:

Kostnaden för oss skattebetalare hamnar då så här långt under 2019 på 63 619 SEK. Det är ju ingen större kostnad utslaget per medborgare. Men då har ju VisitLaholm.se tidigare kostat miljoner kr att utveckla, mer om det längre ner här på sidan. Se ovan under rubriken; ”Finansieringen av VisitLaholm.se, en unik möjlighet”

Liten tillbakablick
Min egen LoveLaholm.se lanserades officiellt den sjätte juni 2014. Alltså på själva Nationaldagen. Detta för att den dels var i stort sett klar och dels för att det är ett lätt datum att hålla reda på. 2015-04-01 lanserades VisitLaholm officiellt, nära nio månader senare. Jag hade absolut inte en susning om att kommunen hade haft detta projekt på gång och i min marknadsundersökning som jag utförde innan arbetet och kodning av LL började, missade jag att ta reda på om det fanns en satsning från kommunens håll på en ny ”turistsajt”. Det är ju självklart mitt eget fel och hade jag vetat då vad jag vet idag, hade jag inte satt igång skapandet av LL ( LoveLaholm.se ).

Kommunens nya hemsida är ju suveränt fin och proffsig. Själv kan jag tycka att den är ”lite för mycket” för att vara en besökssajt för en så pass liten kommun som Laholm, men där går ju åsikterna isär. I vilket fall hamnade jag i en lite trist situation. Här stod jag nu med en liten privat, egenfinansierad hemsida som det tog ett halvår att koda och skapa. Både mycket tid och lite mindre slantar har det kostat mig och jag stod i valet och kvalet att fortsätta driva den eller lägga ner den. Men handen på hjärtat, alla ni småföretagare; Hur lätt är det att lägga ner sin verksamhet som man med mycket möda och stort besvär jobbat sig till? Och då till råga på att det är kommunen självt som ”konkurrerar” med dig?

Så där står jag än idag. Driver sajten i stort sett ideellt och har ingen tanke på att lägga ner den under överskådlig tid.

 

Här lite statistik från LoveLaholm.se att jämföra med VisitLaholm

I genomsnitt har LoveLaholm.se, under 2019, 5000 unika besökare per månad. Vi hade en topp under juli på över 7000 unika besökare. Hittills har LL haft 48618 unika besökare under 2019. Nu återstår ju då november och december.

Under 2019 hade alltså VisitLaholm, ganska stadigt ca unika 3 000 besökare/månad och sammanlagt under 2019 (1 jan–28 okt): 29 610. LoveLaholm.se har alltså under samma tidsram haft nära 20 000 fler besökare  än VisitLaholm.se. En intressant utveckling! Jag var själv ganska säker på att VisitLaholm.se skulle dra ifrån oss med stora siffror. Jag menar med tanke på all marknadsföring de ändå har och har haft. Och med tanke på de stora kostnader det var att ta fram hemsidan.

Sedan går mina tankar även till de företag som ju har lagt in annonser om sina besöksmål, campingplatser, äventyr och andra upplevelser. Känner de att de fått valuta för sina slantar? För de fick ju betala en slant, var väl ca 5000 SEK för en annonsplats då i början? Pengar som skulle betala för kostnaden för utvecklingen av VisitLaholm väl? Tyvärr glömde jag fråga verksamhetschefen mer om detta. Hade varit intressant att veta lite mer om hur man tänkte då i början.

Med den information jag ändå fått och den vetskapen om att vi på LL i stort sett kan hålla samma besöksunderlag, ja, till och med ligga lite före. så gör det ju att jobbet med att hålla LL uppdaterad och så aktuell som bara är möjligt med tanke på de medel och den tid man har till förfogande, lite roligare ändå. Nu kanske någon tänker; ”Men om inte LL hade existerat så hade kanske VL haft dubbelt så många besökare och vi jobbar ju ändå för kommunens bästa båda sajterna?”
Jo, så kan man ju fundera men då svarar jag, ”Fast glöm inte, vi var först”!


Sammanställning med fokus på VisitLaholm.se

VisitLaholm och arbetet med att främja besöksnäringen i Laholms kommun. Här nedan en sammanställning med fokus på VisitLaholm.se, det lokala samverkansavtalet och det regionala samverkansavtalet i Halland.
Källa; VisitLaholm.se

Bakgrund

2011- Skapades Kultur- och utvecklingsnämnden, som ett resultat av att Kultur- och Fritidsnämnden slogs samman med Näringsliv- och utvecklingsnämnden, samt att ansvaret för gymnasieverksamheten överfördes från Barn- och utbildningsnämnden.

2012- Ansvaret för näringsliv, turism och landsbygdsfrågor sammanfördes i en gemensam enhet, Enheten för Näringsliv och turism.

2013- Inleddes arbetet att i dialog med kommunens besöksnäringsföretag ta ett rejält omtag kring destinationsarbetet, då det saknades såväl vision som mål.
I ett antal workshops diskuterades rollfördelning mellan företagen och kommunen. Vem gör vad och vad behöver prioriteras? Behovet av att höja kvalitén på basservicen och kommunikationsarbetet och att fokusera mer på intresseområden/teman. Problemet med att rekrytera personal var även upp på dagordningen redan då, som nu, och är också ett område vi försökt hjälpa till med sedan dess. Hotell- och turismprogrammets uppstart, Osbecksmodellen och YH-utbildningen Turism- och Destinationsutvecklare är några av de satsningar vi därför har gjort för att för försöka hjälpa till på det området.  Turistbyrån flyttades från Rådhuset till Teckningsmuseet och fick en rejäl ansiktslyftning. Laholm är sedan dess den enda kommunen i Halland med en turistbyrå som är öppen alla dagar i veckan, året om. Under hösten beslöt Kultur- och utvecklingsnämnden att upphandla en ny gemensam destinationssajt för Laholms kommun, då en analys visade att besöksstatistiken på de befintliga turistsidorna på Laholm.se var mycket låga och möjligheterna att utveckla sidorna var ytterst begränsade.
Det förslag som presenterades för nämnden byggde på att använda drönarteknik, för att binda samman hela kommunen och på det sättet presentera en turistdestination på ett helt nytt sätt.
Under hösten 2013 inleddes arbetet att tillsammans med övriga kommuner i Halland och region Halland att ta ett omtag kring den regionala destinationsutvecklingen, där Laholms kommun deltog med de inspel som den lokala besöksnäringen framfört och framförde.

2014- Upphandlingen av en ny destinationssajt genomfördes och det kom in anbud från fyra intresserade leverantörer. Utvärderingen av inkomna anbud baserades till 70 % på referensuppdrag och 30 % på anbudspris. Uppdraget tilldelades Comotion AB (då Incomotion AB). Ingen av de övriga anbudsgivarna begärde överprövning av beslutet.

Bygget av VisitLaholm.se

Under april 2014 påbörjas arbetet med att bygga sajten.
2014-07-01 Slutfakturerade Comotion AB version 1.0 av VisitLaholm, till en sammanlagd kostnad av 963 450 kr. I upphandlingsunderlaget kostnaden till ”ca 800 000 – 900 000 kr”.
I den första versionen planerades för en ”sommar” och en ”vinter”-version av VisitLaholm och skulle omfatta ca 150 av kommunens företag. Verksamheten beslöt att däremot att göra en ”helårs”-version och istället erbjuda fler företag att deltaga.  Vi konstaterade också att de planerade 24 st ”helikoterbilderna” inte skulle räcka till för att på ett bra sätt täcka in kommunens yta och beslöt därför att dubbla det antalet. Vi testkörde VisitLaholm under sommaren och hade därefter en del önskemål om justeringar, för att förbättra sidans funktionalitet och lade under hösten därför en kompletterande beställning på VisitLaholm 2.0.

2014-11-28 Slutfakturerade Comotion AB version 2.0, till en kostnad av 178 500 kr.
Den sammanlagda kostnaden för att ta fram plattformen för VisitLaholm.se uppgick således till 1 141 950 kr. Den innehöll i grundversionen en ”året runt”-version med dubbel så många översiktbilder och fler inlagda företag och besöksmål än vad som planerats från början.

Besöksnäringen på VisitLaholm.se och samverkansavtalet

2014- Som ett resultat av den dialog som förts med besöksnäringsföretagen i kommunen och den pågående dialogen mellan de halländska kommunerna och region Halland och den kommande lanseringen av VisitLaholm.se, så togs ett ”Avtal om samverkan kring destination Laholm”.  Avtalet tydliggör rollfördelningen mellan företag/verksamheter och kommunen. En del av avtalet behandlar driften av VisitLaholm.se, men reglerar även hur samverkan ska ske via möten, kring utvecklingsarbete och omvärldsbevakning, samt marknads- och målgruppsanalyser.  Laholms kommun är i dagsläget den enda kommun i Halland som tydliggör rollfördelningen mellan näringen och kommunen i avtalsform.

2015- Under våren kontaktades de företag som lagts in på VisitLaholm för att erbjuda dem ett samverkansavtal och därigenom en möjlighet att uppgradera innehållet med ”rundvisningsbilder” och/eller fler foton.  Vi fick i samband med det önskemål från ”Handeln” att få deltaga och valde efter en inventering att komplettera VisitLaholm med ytterligare 82 handelsföretag och butiker.

2015-04-01 Lanserades VisitLaholm officiellt och kompletterades allteftersom företag valde att uppgradera sina presentationer.
Under våren nominerades VisitLaholm till AWWWARDS. Varje år uppmärksammas hemsidor från hela världen på AWWWARDS och bedöms av webbutvecklare och användare globalt, www.awwwards.com.

VisitLaholm erhöll ett hedersomnämnande i april 2015. Alla webbsidor bedöms utifrån fyra parametrar. Maxpoäng är 10 och VisitLaholm erhöll följande i respektive kategori:
Design 6,80 (7,72)
Usability 6,76 (7,05)
Creativity 7,27 (7,32)
Content 7,04 (7,46)
Årets sida, valda av användare runt om i världen, blev ”The house of Dancing Water” vars poäng står inom parentes efter VisitLaholms poäng.

2015-08-30 Efter sommarsäsongen valde vi att komplettera VisitLaholm med kategorin ”Spa, hälsa och skönhet” då det efterfrågades. Sidan kompletterades med 43 företag inom den kategorin.
Vi genomförde även en fristående analys av sidan, med hjälp av ett extern företag. Vi noterade bland annat att sidan inte fungerade särskilt väl i mobilen. Användarna stannade inte kvar särskilt länge och lämnade den fort. Analysen visade även att så många som 31 % av besökarna använde VisitLaholm via mobilen. Därför bestämde vi att låta Comotion AB ta fram en mobilanpassad version av VisitLaholm. Vi inledde diskussioner med Magasin Laholm om ett närmare samarbete kring texter och bilder. Idag är Magasin Laholm en del av innehållet på VisitLaholm och går att ladda ned via VisitLaholm. Vi har även ett redaktionellt samarbete.

2016-01-01 Mobilversionen blev klar och lanserades till 2016-01-01, till en kostnad av 68 000 kr.
Den mobila versionen har under det gångna året visat sig framgångsrik då de problem vi upplevde med avvisningsfrekvensen eliminerats och nu ligger på mycket låga 10 %.
Evenemangskalendern uppgraderades inför året, vilket var efterfrågat och nu uppmärksammas av de andra destinationerna i Halland. Antalet evenemang som publiceras via VisitLaholms kalender ökar hela tiden och är en viktig funktion för både invånare och besökare. Under 2016 kommer vi att fortsätta utbilda företag och verksamheter i att utnyttja evenemangskalendern.
Fler företag ansluter till samarbetet kring besöksnäringen i Laholms kommun och väljer att presentera sin verksamhet via VisitLaholm. Av de ca 300 företag och verksamheter som visas på VisitLaholm, så är drygt 80 företag aktiva partners. Utöver det har vi valt att lyfta lika många offentliga besöksmål, med fler bilder, filmer och rundvisningsbilder. Ett rikt innehåll är en grundläggande förutsättning för en bra destinationssida. Utöver det så har vi valt att fortlöpande marknadsföra aktuella evenemang i kommunen, såväl kommersiella som offentliga, via sidan. Evenemang är för övrigt något VisitLaholm kommer att satsa mer på i framtiden, dels för att locka fler besökare till kommunen men också för att skapa mer trafik till sidan.
Under 2016 har VisitLaholm vidareutvecklat och stärkt sin närvaro i sociala medier; Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Via Facebook har vi aktivt arbetat med att marknadsföra sidan, enskilda företag och evenemang under gångna året.

Finansieringen av VisitLaholm.se, en unik möjlighet
Bygget och driften av VisitLaholm.se har fullt ut finansierats med de besparingar på externa hyres- och driftskostnader som Kultur- och utvecklingsnämnden genomförde 2013-14. Dessa har uppgått till ca 2 400 000 kr per år sedan 2014.  Ingen annan verksamhet inom nämndens ansvarområde har belastats för uppbyggnaden eller driften av VisitLaholm.se. Kultur- och utvecklingsnämnden har under samma period uppvisat ett positivt resultat och prognosticerar ett positivt resultat även för 2016. Målsättningen har redan från start varit att VisitLaholm.se ska vara ”självförsörjande” efter tre år och därefter kunna generera ett överskott, som då ska kunna användas för att ytterligare marknadsföra besöksnäringen i kommunen. Med den utveckling vi sett under 2016 så ser vi ingen anledning att revidera denna målsättning, utan förväntar oss en självförsörjning under 2017.

Samverkansavtalet med Region Halland och de övriga kommunerna i Halland
Sedan början av 2016 är samverkansavtalet mellan de halländska kommunerna och Region Halland på plats. Det kommer att vara av stor betydelse för den fortsatta destinationsutvecklingen på områdena:

KUNSKAP, att systematiskt bygga upp kunskap om våra kunder i nära samarbete med forskning och i realtid kunna sprida den till våra företag,
att säkrare och med högre kvalitet kunna följa, mäta och analysera näringens utveckling, vilket ger beslutsunderlag för framtiden,
att samverka kring omvärldsbevakning,
att använda den samlade kunskapen som stöd för affärsutveckling.

AFFÄRSUTVECKLING, att med kunskap om kunden identifiera styrke- och temaområden,
att tillföra resurser för destinationsutveckling i kommunerna,
att utveckla våra erbjudanden, enskilt och i samverkan med andra.
att gemensamt kompetensutveckla näringen.
KOMMUNIKATION, att ansvara för internationell marknadsföring av den halländska besöksnäringen, i samverkan med VisitSweden.com och via visithalland.com.
Det innebär att visithalland.se kommer att fasas ut under 2017 och att de företag inom den halländska besöksnäringen som vill synas via visithalland.com och ingå i de kampanjer som riktar sig mot de internationella marknaderna når den kanalen via den lokala destinationen. I Laholms kommun innebär det via lokala samverkansavtalet och VisitLaholm.se.

Är VisitLaholm klar nu och vad händer i framtiden?
Kultur- och utvecklingsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att främja besöksnäringen. Det kommer vi att fortsätta med, i enlighet med de samverkansavtal vi har med besöksnäringen i kommunen och med de andra kommunerna i Halland och Region Halland. Vi har i dagsläget avtal med drygt 80 företag och verksamheter, som tillsammans med verksamheten vill bidra till att utveckla besöksnäringen i Laholms kommun. Det är vi stolta över. Vi hoppas och tror att fler kommer att vilja ansluta sig till det utvecklingsarbete som sker, lokalt och regionalt.
Den grupp som har haft till uppgift att bygga, utveckla och driva VisitLaholm.se har jobbat agilt från första början och det kommer den att fortsätta med. Vi har påbörjat en ny upphandling av den support vi anser oss behöva för att fortsätta att driva och utveckla VisitLaholm.se, såväl tekniskt som innehållsmässigt. Förhoppningsvis kommer VisitLaholm.se aldrig att bli helt klar, utan kommer fortsätta att utvecklas i dialog med våra samverkanspartners. Det finns redan idag många tankar och förslag på vad som skulle kunna vara nästa steg i utvecklingen, i syfte marknadsföra Laholm som destination och locka fler besökare till vår kommun och våra företag. Konkurrensverket kommer att granska den upphandling vi gjort och hur den hanterats. Det välkomnar vi.
KÄLLA; VisitLaholm.se via Elisabet Babic

Intressanta länkar;

VisitLaholm.se tar paus

Misstanke om riggad turistsatsning

 

Besök gärna vår systersajt, ListitSweden.se 
Där kan du hitta och få tips om upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter över hela landet på en ständigt växande hemsida. Klicka på banner nedan eller klicka här!

Carl Stridsberg

Pysslar med digital innehållsproduktion via mina webbplatser; https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier.