Laddar

Forsasöndagen i Karsefors 14 Augusti 2022

Sevärdhet -

 • Plats

  Lejeby 156
  Laholm
 • 12 545 visningar

Foto; Carl Stridsberg

Forsasöndagen & Forsadagen

Varje år i många år har vi cyklat till Karsefors med kaffekorgen i början på maj för att sätta oss och njuta av vårsol, fågelkvitter och alla vackra vitsippor. Och sedan, längre fram på sommaren, cyklat till Forsasöndagen och sett på när luckorna öppnats och vattnet med imponerande kraft störtar sig ut efter den torra fåran utmed Lagan. För i andra söndagen i augusti har det varit folkvandring till Karsefors då man firat Forsadagen med att luckorna öppnas, och vattnet störtar med kraftigt dån ned i Lagans gamla strömfåra. Övriga tider på året har det nog varit dammbyggnaden som imponerat mest.

PROGRAM 14 AUGUSTI 2022

(Arrangörer; Ysby Hembygdsförening och Statkraft)

Statkraft arrangerar;

 • Öppnar dammluckorna mellan 14.00 – 15:00
 • Öppet hus i Karsefors kraftstation mellan 12:00 – 16:00
 • Tält med information om vår verksamhet

Ysby Hembygdsförening arrangerar;

 • Musik
 • Lotterier/Tombola
 • Lennarts Laxasoppa
 • Café
 • Glass
 • Utställningar
 • Ungdomsbrandkåren medverkar
 • Fri Parkering
 • Entré 60 kr (barn upp till 13 år-gratis)
 • Tal av Sten Nilsson, klockan 13:45

Naturreservatet Karsefors

Statkrafts kraftstation Karsefors i Lagan är den till effekten största söder om Trollhättan. Den byggdes av Sydkraft och öppnades 1930. Likt många andra stationer från samma tid fick Karsefors en påkostad arkitektonisk utformning. Hans Thyselius gav maskinsalen former inspirerade av antiken, medan intagsbyggnaden fick ett mer borgliknande utseende. Luckhusets form verkar hämtad från sydamerikanska trappstegspyramider. Kanske lät Thyselius sig inspireras av 1920-talets forskningsexpeditioner till Sydamerika.


Foto; Carl Stridsberg

Karsefors består annars till största delen av ett öppet jordbrukslandskap men i öster finns också skogar med mycket höga naturvärden. Området sträcker sig utmed Lagans gamla åfåra där det växlar mellan ädellövskogar och betesmarker. En vältrampad stig, Forsastigen, sträcker sig några hundra meter längs ån på den södra sidan av reservatet. Norra delen av reservatet ligger på den ö som uppstod vid kraftverksbygget då en ny kanal och damm grävdes. I skogen dominerar ek och hassel.
På utsiktspunkten kan du, förutom att njuta av natur och arkitektur, hitta några inskriptioner på klippan: dels Oscar II:s sigill, dels initialerna från några av hans undersåtar. Innan forsarna tämjdes, var Karsefors en av Halland bästa laxfiskeplatser med kunglig status. Stigen leder vidare till en omtyckt festplats och kallas därför Kärleksstigen. Är du promenadsugen, rekommenderar vi att du följer den och sedan går vidare längs den numera nästan torrlagda åfåran. Fina upplevelser garanteras.

Vitsippa i Karsefors. Maj månad. Foto; Rebecka Bertilsson

Värdefulla skogar

Praktiskt taget all skog på Lagans södra strand utmed hela reservatet är nyckelbiotop, det vill säga klassad som en särskilt skyddsvärd miljö. Från bron i reservatets norra del har du utsikt över Lagan omgiven av lövskog. Frodigast är partiet mellan Karsefors och festplatsen vid Uddekulla där skogen till stora delar har en orörd prägel. Blockrika marker med inslag av kärr utgör intressanta miljöer för bland annat mossor.

Mycket hagtorn

I väster har betesdjuren skapat mosaikartad trädklädd betesmark med öppna gläntor och trädgrupper. Det finns en stor variation av träd och buskar i reservatet. Här hittar du både ek, ask, alm, lind, lönn, klibbal, grova sälgar, rönn, björk olvon, fläder, slån, berberis och hassel. Hagtorn i trädformat förekommer ovanligt rikligt i Karsefors. Motsvarigheter till dessa är få i Halland.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär eller matsvamp och enstaka växter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • medföra okopplad hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Videoklippet;

Forsasöndagen i Karsefors – ett skådespel som måste upplevas! I augusti varje år öppnas traditionsenligt dammluckorna vid kraftverket i Karsefors utanför Ysby i Laholms kommun. Som mest rusar 150-200 kbm vatten per sekund ned för fallet. Filmat den 14 augusti 2011.
© 2015 Fredrik Cedergren

 

BESÖK LOVELAHOLM´S SYSTERSAJTER
ListitSweden.se och HittaUpplevelse.se
Där kan du hitta och få tips om resor, upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter.
Klicka på banner nedan eller klicka på deras namn här ovanför.
Du kommer även till ListitSweden.se genom att klicka på bannern här nedanför!

Videopresentation

På kartan

Forsasöndagen i Karsefors 14 Augusti 2022

Lejeby 156
31293 Laholm

Vägbeskrivning

Om

Forsasöndagen i Karsefors 14 Augusti 2022
Lejeby 156
31293 Laholm